-

1 ! . 2 . . . . 3 . . 4 . . . 5 . . . . 6 . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . . . 10 . . . . 11 . . . 12 : . 13 . 14 . 15 . : 16 . . : . . ! . 17 . . . . 18 . . . . 19 . . .

20 ǿ 21 . . . . 22 . .